منو سایت

دانلود فیلم با لینک مستقیم

خانه سريال درخواست فیلم دسته بندی بر اساس ژانر دسته بندی بر اساس سال تولید لیست علاقه مندی ها باکس آفیس
بازگشت
بازگشت

فیلم های پیشنهادی


Legion-posterAssassins Creed-posterJack Reacher: Never Go Back-poster

جدول پخش سريال ها

شنبه
يک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت اول
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت سوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و چهارم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دوازدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت سوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت چهاردهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هجدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هشتم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هجدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هشتم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت هجدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل چهارم قسمت بیست و ششم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و یکم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت ششم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت پنجم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا تاریخ (2017-02-22) اضافه شد
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا تاریخ (2017-02-23) اضافه شد
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا تاریخ (2017-02-22) اضافه شد
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم(قسمت7و8 منتشر نشده)
۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل چهارم قسمت دوم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت یازدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت ششم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پنجم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت دوازدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هجدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهاردهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هفدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهاردهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوازدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت اول
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت اول
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت دهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت هفدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم(قسمت 4 منتشر نشده)
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت پانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هفدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت شانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهاردهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت هشتم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفتم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهارم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت هفتم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفتم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت چهاردهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهاردهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت چهاردهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهاردهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهارم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت شانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هجدهم قسمت دوازدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت هشتم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت پانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت هفتم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت نهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت چهارم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سوم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفتم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت نهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پانزدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت سیزدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهاردهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پانزدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت هفدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ُسیزدهم قسمت چهاردهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هشتم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان

The Boss-poster

دانلود فيلم The Boss 2016

ژانر : کمدي IMDB
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Ben Falcone
بازيگران :Melissa McCarthy, Kristen Bell, Peter Dinklage, Ella Anderson
امتياز : 5.4 از 24,016کاربر
مدت زمان :99 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

فیلم داستان زنی ثروتمند به نام “میشل دارنل” را روایت می کند که پس از شکست های عظیمی که در عرصه تجارت متحمل شد و به زندان رفت، دیگر به تجارت نمی پردازد. اما اکنون کارها%

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Seoul Station-poster

دانلود فيلم Seoul Station 2016

ژانر : انيميشن ترسناک IMDB
محصول کشور : کره جنوبي نمایش تریلر
کارگردان : Sang-ho Yeon
بازيگران :Seung-ryong Ryu - Franciska Friede - Joon Lee
امتياز : 6.0 از 914کاربر
مدت زمان :92 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

یک بیماری واگیر دار در سطح شهر سئولِ پخش می شود و دولت نیز میخواهد آنجا را با خاک یکسان کند، در این بین گروهی از افراد باقی مانده اند که برای زنده ماندن تلاش میکنند…

برچسب ها : , , , , , , , , , ,
My Father Die-poster

دانلود فيلم My Father Die 2016

ژانر : اکشن, درام IMDB
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Sean Brosnan
بازيگران :Joe Anderson, John Schneider, Kevin Gage, William Mark McCullough
امتياز : 6.8 از 101کاربر
مدت زمان :102 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

“اشر” که در سن 12 سالگی قدرت گویایی و شنوایی خود را از دست داده به مدت دو دهه آموزش میدید تا از “ایوان” مردی که 21 سال پیش برادرش را به قتل رسانده انتقام بگیرد. حالا که دشمن او از زندان آزاد شده فرصت خون خواهی به ایوان رو آورده ولی دشمن ایوان و قاتل برادرش کسی نیست جز پدر او…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Black Widows-poster

دانلود فيلم Black Widows 2016

ژانر : کمدي IMDB
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Venita Ozols-Graham
بازيگران :Michele Scarabelli, Terri Treas, Aidan Bristow, Brigitte Graham
امتياز : 6.0 از 684کاربر
مدت زمان :78 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

سه دوست تصمیم می گیرند از یک متجاوز انتقام بگیرند، اما اوضاع از کنترل خارج شده و منجر به مرگ دیگران می شود…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Sonic Sea-poster

دانلود فيلم Sonic Sea 2016

ژانر : مستند IMDB
محصول کشور : آمريکا, باهاما, کانادا, ماداگاسکار, نروژ نمایش تریلر
کارگردان : Michelle Dougherty, Daniel Hinerfeld
بازيگران :Kenneth C. Balcomb III, Christopher Clark, Jean-Michel Cousteau, Sylvia Earle
امتياز : 7.9 از 81کاربر
مدت زمان :56 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

این مستند بر روی تاثیر مخرب صنعت و تجارت های آبی و سر و صداهایی که تجهیزات نظامی ایجاد میکنند، بر روی زندگی نهنگ ها و دیگر موجودات آبزی تمرکز دارد.

برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
Airlift-poster

دانلود فيلم Airlift 2016

ژانر : اکشن, درام, تاريخي IMDB
محصول کشور : هند نمایش تریلر
کارگردان : Raja Menon
بازيگران :Akshay Kumar, Nimrat Kaur, Kumud Mishra, Prakash Belawadi
امتياز : 8.3 از 34,995کاربر
مدت زمان :130 دقيقه
کيفيت : DVDRip1080P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

داستان فیلم در مورد حمله‌ی عراق در سال 1990 به کویت می باشد. آن زمان یک تاجر سنگدل هندی داوطلب می شود تا بالغ بر 170,000 نفر از هموطنانش را از کویت خارج کند.

برچسب ها : , , , , , , , , , ,
Mohenjo Daro-poster

دانلود فيلم Mohenjo Daro 2016

ژانر : اکشن, ماجراجويي, درام IMDB
محصول کشور : هند نمایش تریلر
کارگردان : Ashutosh Gowariker
بازيگران :Hrithik Roshan, Pooja Hegde, Kabir Bedi, Arunoday Singh
امتياز : 6.1 از 7,180کاربر
مدت زمان :155 دقيقه
کيفيت : DVDRip
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

“سرمان” کشاورزی‌ست که برای خرید و فروش به شهر موهنجو دارو می رود. شهر توسط یک ارباب خشن و پسرش کنترل می شود. “سرمان” جان دختری را که دریک مهلکه گیر کرده بود نجات میدهد

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Special Correspondents-poster

دانلود فيلم Special Correspondents 2016

ژانر : کمدي IMDB
محصول کشور : کانادا, انگلستان, آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Ricky Gervais
بازيگران :Ricky Gervais, Eric Bana, Vera Farmiga, Kelly Macdonald
امتياز : 5.8 از 11,402کاربر
مدت زمان :101 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

فیلم ماجرای دو خبرنگار است که بعد از منتشر کردن خبری مجبور می‌شوند تا به آمریکای جنوبی بروند و از آن‌جا در خط مقدم خبر تهیه کنند. ولی آن‌ها در نیویورک می‌مانند و بالای یک رستوران اسپانیایی پنهان می‌شوند و تظاهر می‌کنند که به خط مقدم جنگ رفته‌اند و از آن‌جا خبر می‌دهند و تبدیل به قهرمان‌های شهر می‌شوند….

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
National Bird-poster

دانلود فيلم National Bird 2016

ژانر : مستند IMDB
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Sonia Kennebeck
بازيگران :Jesselyn Radack
امتياز : 7.9 از 64کاربر
مدت زمان :92 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

این مستند راجع به سه افشاگر است که سکوت خود را شکستند و جزئیات جمع آوری اطلاعات برون مرزی توسط دولت آمریکا توسط پهپادها را افشا کردند.

برچسب ها : , , , , , , , ,
The Tenth Man-poster

دانلود فيلم The Tenth Man 2016

ژانر : کمدي, درام IMDB
محصول کشور : آرژانتين نمایش تریلر
کارگردان : Daniel Burman
بازيگران :Alan Sabbagh, Julieta Zylberberg, Usher Barilka, Elvira Onetto
امتياز : 5.9 از 252کاربر
مدت زمان :82 دقيقه
کيفيت : DVDRip
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

پس از سالها دوری، “آریل” به بوینس آیرس بازمیگردد و تلاش میکند دوباره با پدرش که یک بنیاد خیریه تاسیس کرده، ارتباط برقرار کند. در همین میان او با دختری به نام “اوا” آشنا میشود که در بنیاد خیریه پدرش مشغول به کار است…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
صفحه 1 از 2,59312345...آخرین »